Sport

BiH pro­tiv Fin­ske nas­tav­lja po­hod na prvi Euro: Tra­di­ci­ja uz “zma­je­ve”

​Po­bje­dom u gos­ti­ma večeras i u ne­dje­lju u Tu­zli u dvo­meču pro­tiv Fin­ske ru­ko­me­tna re­pre­zen­ta­ci­ja BiH do­šla bi na prag prvog pla­sma­na na Evrop­sko prven­stvo.

U bh. ta­bo­ru su svje­sni da je pred nji­ma već da­nas je­dan od ključnih mečeva za is­to­rij­ski odla­zak na EP. Iako osla­blje­ni nei­gra­njem če­tvo­ri­ce prvo­ti­ma­ca (Vra­nješ, Ta­ra­bo­ki­ja, Ka­račić, Ve­gar), “zma­je­vi” ne bježe od ulo­ge fa­vo­ri­ta pro­tiv aut­saj­de­ra gru­pe. U pri­log iza­bra­ni­ci­ma Bi­la­la Šu­ma­na ide tra­di­ci­ja, do sa­da su se pet pu­ta su­sre­ta­li sa Fin­ci­ma i u svih pet na­vra­ta su sla­vi­li. 

Loading...

“Pri­ti­sak sva­ka­ko pos­to­ji. Bez pri­tis­ka se ne može kva­li­te­tno igra­ti. Svi osjećamo i pri­ti­sak i od­go­vor­nost pred uta­kmi­cu sa Fin­skom i mi­slim da je to ve­oma do­bro za eki­pu”, po­ručio je je­dan od na­jis­ku­sni­jih u bh. re­do­vi­ma Mir­sad Ter­zić.

Se­le­ktor Šu­man na­gla­sio je da već u ova dva meča mo­gu sko­ro pa za­vrši­ti po­sao, ali naj­važni­je je da večeras u Van­ti os­tva­re po­bje­du.

“Pri­hva­ta­mo ulo­gu fa­vo­ri­ta. Zna­mo šta znači da­naš­nji su­sret, ko­ji je za nas dan D”, is­ta­kao je Šu­man. 

Uta­kmi­ca Fin­ska – BiH igraće se u danas sa počet­kom u 17.30 sa­ti po sre­dnjoe­vrop­skom vre­me­nu.

U čet­vrtak će u cen­tru pažnje bi­ti i ve­li­ki okršaj između Srbi­je i Hrvat­ske. “Or­lo­vi” su neočeki­va­no lo­še kre­nu­li u kva­li­fi­ka­ci­je, sa sve­ga je­dnim bo­dom, i sa­da ih očeku­je naj­teži mo­gući ri­val u gru­pi, ko­ji na svom kon­tu već ima četi­ri bo­da.

“Mo­ra­mo da bu­de­mo mir­ni, hla­dne gla­ve i da učini­mo sve da po­be­di­mo ve­li­kog ri­va­la. I ubeđen sam da ima­mo kva­li­tet za po­dvig”, re­kao je gol­man srpskih ru­ko­me­ta­ša Vla­di­mir Cu­pa­ra.

Ja­sno je da “ka­ubo­je” u Beo­gradu očeku­je va­tre­na atmo­sfe­ra. Ipak, na­da­ju se da će nas­ta­vi­ti tra­di­ci­ju do­brih iga­ra pro­tiv ve­li­kog ri­va­la. 

“Ne bo­ji­mo se atmo­sfe­re u Beo­gra­du. Da će bi­ti te­ško, hoće. Po mom mišljenju, mi smo fa­vo­ri­ti i mo­ra­mo se ta­ko i na te­re­nu po­na­ša­ti. Oni će ima­ti ve­li­ku mo­ti­va­ci­ju da nas po­bije­de. Ni­su nas po­bje­di­li se­dam go­di­na”, na­gla­sio je hrvat­ski re­pre­zen­ta­ti­vac Mar­ko Ma­mić. 

Uta­kmi­ca između Srbi­je i Hrvat­ske igra se večeras sa počet­kom u 18 sa­ti. Na Evrop­sko prven­stvo pla­si­raće se po dvi­je prvo­pla­si­ra­ne se­le­kci­je iz sva­ke od osam kva­li­fi­ka­ci­onih gru­pa i četi­ri naj­bo­lje treće­pla­si­ra­ne. U čet­vrtak se još sas­ta­ju, Gru­pa 4: Es­to­ni­ja – La­tvi­ja (18.30), Ho­lan­di­ja – Slo­ve­ni­ja (19.30), Gru­pa 6: Ru­mu­ni­ja – Li­tva­ni­ja (17), Por­tu­gal – Fran­cus­ka (21), Gru­pa 7: Ru­si­ja – Mađar­ska (17.30).  

Gru­pa 2

 • Hrvat­ska    2    2    0    0    61:53  4
 • Švaj­car­ska 2    1    0    1    57:55  2
 • Bel­gi­ja  2    0    1    1    52:57  1
 • Srbi­ja   2    0    1    1    51:56  1
 • Gru­pa 5

 • Če­ška   2    2    0    0    56:47  4
 • BiH 2    1    0    1    50:54  2
 • Bje­lo­ru­si­ja 2    1    0    1    56:50  2
 • Fin­ska  2    0    0    2    47:58  0
 • Izvor

  Ključne riječi
  Loading...
  Obavještenja
  Obavijesti me o
  guest
  0 Comments
  Inline Feedbacks
  View all comments
  Back to top button
  Close
  Close

  Blokiranje reklama

  Molimo Vas da nas podržite tako što ćete isključiti blokiranje reklama. Nakon isključenja, ponovo učitajte ovu stranicu (Reload). Hvala!