Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.

Hronika

Po­većan broj provala to­kom go­diš­njih odmo­ra, 120 za dva mjeseca

BA­NJA­LU­KA – Sa se­zo­nom go­diš­njih odmo­ra učes­ta­le su i pro­va­le u stam­be­ne obje­kte, pa ih je ta­ko u ma­ju i ju­nu, pre­ma po­li­cij­skoj sta­tis­ti­ci, iz­vrše­no 120, a la­ni ih je u is­tom pe­ri­odu bi­lo 97.

Pre­ma po­da­ci­ma MUP-a RS, u prvih šest mje­se­ci ove go­di­ne evi­den­ti­ra­no je 378 pro­va­la, od čega su lo­po­vi naj­vi­še pu­ta pro­va­li­li u kuće, u njih 250.

Za­tim sli­je­de sta­no­vi, u ko­je su kri­mi­nal­ci na ne­za­ko­nit način ušli i opljačka­li ih 50 pu­ta, a 12 pu­ta ma­nje, tačni­je 38 vi­ken­di­ca, bi­lo je na me­ti lo­po­va. Pro­val­ni­ci ni­su za­obi­šli ni ga­raže, po­dru­me i šu­pe, i njih su 40 pu­ta “ola­kša­li”.

Iz po­li­ci­je čes­to ape­lu­ju na građane da u pe­ri­odu go­diš­njih odmo­ra po­se­bno za­šti­te sop­stve­nu imo­vi­nu, a iz MUP-a RS na­gla­ša­va­ju da re­do­vno u tom vre­me­nu spro­vo­de kam­pa­nju s ci­ljem po­di­za­nja svi­jes­ti građana o nje­noj za­šti­ti.

“Uko­li­ko zna­te da su vam ko­mši­je od­su­tne, a u nji­ho­vom sta­nu čuje­te izne­na­dnu bu­ku ili pri­mije­ti­te ne­po­zna­ta su­mnji­va li­ca, po­zo­vi­te po­li­ci­ju na bes­pla­tan broj te­le­fo­na 122. Po­ziv može da bu­de ano­ni­man. Uko­li­ko vi pla­ni­ra­te bi­ti od­su­tni, oba­vi­jes­ti­te ko­mši­je ili ro­dbi­nu o to­me, ka­ko bi oni pri­pa­zi­li vaš dom i pre­daj­te im na čuva­nje dra­go­cje­nos­ti ko­je ne pla­ni­ra­te no­si­ti na put sa so­bom”, na­ve­li su iz MUP-a.

Još je­dna gre­ška ko­ju čini­mo kad na­pu­šta­mo kuću je i to što spus­ti­mo ro­le­tne na pro­zo­ri­ma u po­tpu­nos­ti, a is­ku­sni pro­val­ni­ci, ako su duži pe­ri­od spu­šte­ne, la­ko mo­gu za­ključiti da u kući ne­ma ni­ko­ga.

Ni os­tav­lja­nje ključeva od ula­znih vra­ta na “taj­nim mjes­ti­ma” kao što su ispod oti­rača, u pa­pučama ili sa­ksi­ja­ma za cvi­jeće ni­je do­bra ide­ja, kao ni objav­lji­va­nje pu­to­va­nja na druš­tve­nim mrežama jer je to do­bar sa­ve­znik lo­po­vi­ma.

Broj pro­va­la u prvih šest mje­se­ci 

250 kuća 
50 sta­no­va
40 ga­raža, po­dru­ma i šu­pa
38 vi­ken­di­ca 

Izvor

Obavještenja
Obavijesti me o
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button