Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.

Privreda

Vlada Srpske: Za izmirenje obaveza prema radnicima “Željeznica” četiri miliona KM

Vlada Republike Srpske odobrila je danas isplatu četiri miliona KM za izmirenje obaveza prema radnicima “Željeznica Republike Srpske” kojima je do kraja juna prestao radni odnos.

Ovaj iznos će biti obezbijeđen na teret sredstava sa posebnih računa od privatizacije državnog kapitala i sukcesije imovine SFRЈ, takozvani eskro račun, saopšteno je iz Biroa Vlade Republike Srpske za odnose sa javnošću.

Sredstva će biti doznačena prema instrukciji Ministarstva saobraćaja i veza Republike Srpske, a za realizaciju odluke zaduženi su ovo i Ministarstvo finansija Srpske.

Utvrđen Nacrt zakona o zaštiti od nejonizujućeg zračenja

Vlada Republike Srpske utvrdila je Nacrt zakona o zaštiti od nejonizujućih zračenja, kojim se daje osnov za donošenje podzakonskih akata kojima će se propisati granične vrijednosti izloženosti nejonizujućim zračenjima, a u skladu sa međunarodnim preporukama i standardima.

Osnovni razlog za donošenje novog zakona o zaštiti od nejonizujućih zračenja jeste unapređivanje zaštite zdravlja ljudi i zaštite životne sredine od djelovanja nejonizujućih zračenja pri postavljanju i upotrebi izvora nejonizujućih zračenja, saopšteno je iz Biroa Vlade Republike Srpske za odnose sa javnošću.

Ovim nacrtom zakona pojednostaviće se procedure dobijanja odobrenja za upotrebu izvora elektromagnetnih polja do 300 GHz i daće se osnova za regulisanje oblasti za koju do sada nije postojala pravna regulativa, i to za oblast optičkih zračenja.

Ovim zakonskim aktom definisaće se uslov za obavljanja stručnih poslova zaštite od nejonizujućih zračenja, provjeru izloženosti ljudi nejonizujućim zračenjima, kao i uslovi za ovlašćivanje pravnih lica za obavljanje te djelatnosti, navodi se u obrazloženju ovog nacrta zakona.

Nacrtom ovog zakona uvodi se i obaveza obavljanja monitoringa izvora nejonizujućih zračenja za pravna lica koja u svom vlasništvu imaju preko 200 stacionarnih izvora nejonizujućih zračenja. 

Za realizaciju Akcionog plana zapošljavanja 21,7 miliona KM

Vlada Republike Srpske donijela je odluku o izmjeni odluke o usvajanju Akcionog plana zapošljavanja u Srpskoj za ovu godinu, kojom su, za realizaciju Akcionog plana, Vlada i Zavod za zapošljavanje Srpske obezbijedili ukupno 21.774.932 KM.

U toku realizacije Akcionog plana, Zavod za zapošljavanje Srpske je podnio prijedlog Ministarstvu rada i boračko-invalidske zaštite za drugu izmjenu tog plana na način da 5.095.552 KM neraspoređenih sredstva suficita Zavoda iz ranijih godina bude raspoređeno u programe za koje vlada veliki interes poslodavaca i nezaposlenih lica.

Time bi se u što većoj mjeri zadovoljili njihovi iskazani interesi, a ovom prilikom bi se omogućilo zapošljavanje dodatnih 970 lica, saopšteno iz Biroa Vlade Srpske za odnose sa javnošću.

U tom pravcu je predloženo da se, prema projektu podrške zapošljavanju i samozapošljavanju djece poginulih boraca Vojske Srpske, nezaposlenih demobilisanih boraca i ratnih vojnih invalida “Zajedno do posla”, za prvu komponentu – samozapošljavanje djece poginulih boraca – broj lica sa 50 poveća na 80, za šta je potrebno ukupno 640.000 KM, a neophodno je dodatnih 240.000 KM.

Predloženo je i da se u drugoj komponenti – samozapošljavanje demobilisanih boraca i RVI – broj lica sa 56 poveća na 258, što ukupno iznosi 1.290.000 KM, a potrebno je dodatnih 1.010.000 KM, te u trećoj komponenti – zapošljavanje kod poslodavca – da se broj lica poveća sa 80 na 242, što ukupno iznosi 968.000 KM, a neophodno je dodatnih 648.000 KM.

Na predloženi način ovaj projekat bi omogućio zapošljavanje i samozapošljavanje za 580 lica, a njegova vrijednost bi bila 2.898.000 KM.

Prema programu zapošljavanja i samozapošljavanja ciljnih kategorija u privredi u ovoh godini predlaže se da se u komponenti samozapošljavanje broj lica sa 40 poveća na 90, za šta je ukupno potrebno 450.000 KM, a potrebno je dodatnih 250.000 KM.

U komponenti zapošljavanje kod poslodavaca predlaže se povećanje broja lica sa 75 na 300, za šta je ukupno potrebno 1.200.000, odnosno, dodatnih 900.000 KM. U konačnom, ovaj program bi se odnosio na 390 lica i iznos od 1.650.000 KM.

Prema programu podrške zapošljavanju mladih sa visokom stručnom spremom u statusu pripravnika u ovoj godini predlaže se da se u prvoj komponenti – pripravnici djeca poginulih boraca – poveća broj lica sa 142 na 210, u ukupnoj vrijednosti 2.005.970 KM, a potrebno je dodatnih 649.552 KM.

U drugoj komponenti – pripravnici sa visokom stručnom spremom – predlaže se da se broj lica sa 767 poveća na 1.000, za šta je ukupno potrebno 6.000.000 KM, odnosno dodatnih 1.398.000 KM. U konačnom, ovaj program bi se odnosio na 1.210 lica i iznos od 8.005.970 KM. 

Nije prihvaćena inicijativa Agencije za ravnopravnost polova BiH

Vlada Republike Srpske nije prihvatila inicijativu Agencije za ravnopravnost polova Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH za imenovanje predstavnika Vlade Srpske u Odbor za praćenje sprovođenja i izvještavanja prema Istanbulskoj konvenciji i femicidu.

Vlada je na sjednici konstatovala da nema ustavnog osnova za osnivanje ovog odbora.

U saopštenju se navodi da je Vlada, u skladu sa ustavnom podjelom nadležnosti u BiH i obavezama iz Konvencije Savjeta Evrope o sprečavanju i suzbijanju nasilja nad ženama, preduzela i preduzima sve zakonodavne i druge mjere radi osiguranja pravnog, instutucionalnog i organizacionog okvira za prevenciju nasilja nad ženama, zaštitu žrtava nasilja i kažnjavanje počinilaca.

Vlada je imenovala Džender centar da sprovodi, prati sprovođenje i izvještava je o programima i mjerama prema Konvenciji i u tu svrhu sarađuje sa nadležnim organima, institucijama i organizacijama u Republici Srpskoj, BiH i Savjetu Evrope.

“Obavezuje se Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju da o ovom zaključku upozna Savjet ministara, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH i Agenciju za ravnopravnost polova BiH”, navedeno je u saopštenju.

Vlada je dala saglasnost Ministarstvu porodice, omladine i sporta na plan utroška 937.828 KM za period od 1. januara do 30. septembra.

“Za subvencije kamatne stope za stambeno kreditiranje mladih i mladih bračnih parova biće utrošeno 290.000 KM, dok su tekući grantovi neprofitnim udruženjima i organizacijama za afirmaciju porodice 21.477 KM”, dodaje se u saopštenju.

Tekući grantovi javnim ustanovama i ustanovama obrazovanja za realizaciju omladinskih projekata iznose 5.369 KM, tekući grantovi za realizaciju programa definisanih Omladinskom politikom Srpske i projekata za unapređenje i razvoj omladinskog organizovanja 78.931 KM, a tekući grantovi mladima i omladinskim organizacijama u ruralnim sredinama 13.423 KM.

U Vladi navode da su tekući grantovi za projekte podrške međunarodne saradnje i mobilnosti mladih 24.162 KM, tekući grantovi za podršku aktivnostima i projektima za unapređenje i razvoj volontiranja 13.423 KM, za sportske organizacije 295.321 KM, za projekat Male olimpijske igre 9.128 KM, te za finansiranje sportskih klubova i sportskih manifestacija u Brčko distriktu 33.559 KM.

Na ime tekućih grantova sportskim organizacijama lica sa invaliditetom biće izdvojeno 22.820 KM, tekući grantovi za nacionalna sportska priznanja Srpske biće 64.433 KM, za vrhunske i perspektivne sportiste u Republici Srpskoj 45.640 KM, za udruženja od javnog interesa 6.711 KM, dok su kapitalni grantovi mladima i omladinskim organizacijama u ruralnim sredinama 13.423 KM.

Vlada je donijela i rješenje o davanju saglasnosti Ministarstvu za izbjeglice i raseljena lica za utrošak 533.000 KM, od kojih će za kapitalne grantove za rješavanje problema interno raseljenih lica biti izdvojeno 40.000 KM.

Za kapitalne grantove za finansiranje povratka u FBiH biće izdvojeno 25.000 KM, za kapitalne grantove za finansiranje povratka u Republiku Srpsku 117.000 KM, za doznake za finansiranje povratka u Srpsku 180.000 KM, za doznake za finansiranje povratka u Federaciju BiH 84.000 KM i za doznake za rješavanje problema interno raseljenih lica 87.000 KM.

Vlada je usvojila informaciju o realizaciji Akcionog plana provođenja Omladinske politike Republike Srpske u 2017. godini, kao i Akcioni plan provođenja ovog dokumenta u 2018. godini.

(srna)

Obavještenja
Obavijesti me o
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button