Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.

Magazin

Nađa Pepić, Miss Ear­th BiH: Moj naj­veći san je da ho­dam pis­tom ‘Vic­to­ria Se­cret’s’ (FOTO)

Sva­ki ve­li­ki san počinje sa­nja­renjem. Za­uvi­jek za­pam­ti, u se­bi imaš sna­gu, strplje­nje i strast da do­se­gneš zvi­jez­de i da pro­mi­je­niš svi­jet, svo­je­vre­me­no je re­kla Ha­ri­jet Tub­man, a da se sno­vi os­tva­ru­ju, do­kaz je osa­mna­es­to­go­diš­nja Nađa Pe­pić iz Ba­nja­lu­ke. Njen san, još kao ma­le dje­vojčice, bio je da se po­ja­vi na naj­većim mo­dnim pis­ta­ma i da za­blis­ta na svjet­skim na­slo­vni­ca­ma naj­većih ma­ga­zi­na.

Ko­rak po ko­rak, ova mla­da Ba­nja­lučan­ka je na tra­gu da os­tva­ri svo­je sno­ve, jer se upra­vo na­la­zi na Fi­li­pi­ni­ma, gdje pred­stav­lja Bo­snu i Her­ce­go­vi­nu na svjet­skom izbo­ru “Miss Ear­th”.

Nađa Pepić
Nađa Pepić

“Mo­ja želja za mo­de­lin­gom pos­to­ji ot­ka­ko znam za se­be. Je­di­ni pro­blem ko­ji se kon­stan­tno jav­ljao jes­te taj da u na­šoj ze­mlji ne pos­to­je ozbi­ljne mo­dne agen­ci­je ko­je bi ta­len­to­va­ne lju­de us­mje­ri­le na pra­vi put i pružile im pri­li­ku da na­pre­du­ju u ovoj sfe­ri”, is­ta­kla je Pe­pićeva.

Ona je do­da­la da ju je upra­vo ne­dos­ta­tak pravih agen­ci­ja i neo­zbi­ljnost pos­to­jećih spri­ječila da se do sa­da ba­vi ovim po­slom i da bu­de član is­tih. Međutim, čeka­nje se is­pla­ti­lo, jer se pri­ja­vi­la na izbor “Miss Ear­th”, te je pro­šli mje­sec u Ba­nja­lu­ci odni­je­la ti­tu­lu naj­lje­pše dje­voj­ke i os­tva­ri­la dio svo­jih sno­va. Po­red ove pres­tižne ti­tu­le, ona je do­bi­la pri­li­ku da pred­stav­lja Bo­snu i Her­ce­go­vi­nu na Fi­li­pi­ni­ma, gdje će se sa još 80 dje­vo­ja­ka iz ci­je­log svi­je­ta ta­kmičiti u izbo­ru za naj­lje­pšu dje­voj­ku na svi­je­tu.

Po­red mo­de­lin­ga, Nađa po­hađa sre­dnju ško­lu “Ge­mit-Ape­iron” smjer zu­bno-sto­ma­to­lo­ški te­hničar, gla­vni ho­bi joj je fi­tnes, te is­tiče da se u nje­mu pro­na­šla i da je on čini sre­tnom.

Iako već mje­sec da­na bo­ra­vi na Fi­li­pi­ni­ma, gdje tra­ju pri­pre­me za gla­vno veče izbo­ra “Miss Ear­th”, Nađina očeki­va­nja su ve­li­ka.

“Pri­pre­me za gla­vno veče su u to­ku, tre­nu­tno ima­mo ta­kmičenja po gru­pa­ma i spon­zor­ska fotografisanja sva­ki dan. Do sa­da sam osvo­ji­la treće mjes­to u ka­te­go­ri­ji ku­paćeg kos­ti­ma, kao i treće mjes­to u ka­te­go­ri­ji ‘re­sort wear’, ali na­dam se da neću na to­me sta­ti”, odlučna je Pe­pićeva.

Kao i većina po­du­hva­ta u živo­tu, i izbor za mis do­no­si ve­li­ka odri­ca­nja, ali ka­da je ona u pi­ta­nju, is­tiče da za nju lično ni­je bi­lo ve­li­kih pro­mje­na.

“Po­red ne­op­ho­dne lje­po­te, po­tre­bna je i ona mno­go va­žni­ja, unu­traš­nja lje­po­ta. A ka­da je ri­ječ o stva­ri­ma ko­je se mo­gu naučiti, ja sam je­di­no po­ra­di­la na ho­da­nju i po­zi­ra­nju ka­ko bih os­tva­ri­la što bo­lje re­zul­ta­te i da­la svoj ma­ksi­mum”, re­kla je Pe­pićeva. Da bi iz­gle­da­la što bo­lje i za­blis­ta­la na ovom izbo­ru, kao i sva­ka dje­voj­ka pro­šla je onaj “mu­ko­trpan” pro­ces izbo­ra pra­ve ha­lji­ne.

“Iza­bra­ti ha­lji­nu ni­je bi­lo la­ko, u to ne su­mnjaj­te. Međutim, sve sam uspjela uz po­moć Bi­lja­ne Voj­vo­dić, vla­sni­ce ‘Je­le­na Shopa’, ko­ja mi je iza­šla u su­sret i po­mo­gla mi da za­blis­tam u nje­nim ha­lji­na­ma”, is­pričala je Pe­pić.

Nađa Pepić
Nađa Pepić

Što se sno­va tiče, ova mla­da dje­voj­ka ima ve­li­ke sno­ve, ali ne i ne­dos­tižne.

“Da bu­dem is­kre­na, moj naj­veći san je da ho­dam pis­tom ‘Vic­to­ria Se­cret’s’, ra­me uz ra­me sa naj­lje­pšim žena­ma svi­je­ta, što je, po mom miš­lje­nju, mo­guće, jer ja sam ne­ko ko vje­ru­je u sno­ve i pri­mjer sam ka­ko se sno­vi mo­gu os­tva­ri­ti ako do­vo­ljno želiš i marljivo ra­diš na nji­ma”, na­gla­si­la je Pe­pićeva.

Bez ob­zi­ra na re­zul­ta­te i kraj­nji is­hod, Nađa is­tiče da su pri­ja­telj­stva ko­ja je ste­kla za ovih mje­sec da­na ne­što ne­pro­cje­nji­vo.

“To­li­ko ra­zličitih kul­tu­ra, re­li­gi­ja, bo­ja kože, očiju, ko­se… a sve za­je­dno smo tim ko­ji kao da se po­zna­je ci­je­li život. Ov­dje ne­ma mjes­ta za lo­ša is­kus­tva i loše uspo­me­ne, vje­ruj­te mi”, pre­sre­ćno je is­pričala.

Gla­vno ga­la veče će pre­no­si­ti je­dna od naj­većih svjet­skih te­le­vi­zij­skih kuća, ali sam do­gađaj svi zna­tiže­ljni će moći da pra­te i na Fa­ce­bo­ok i YouTu­be stra­ni­ca­ma “Miss Ear­tha”. Iako će ve­li­ki broj očiju biti us­mje­ren pra­vo na nju, Nađa je is­ta­kla da ne­ma pro­ble­ma sa tre­mom.

“Srećom, ja sam oso­ba ko­ja ne zna za tre­mu. Mno­gim dje­voj­ka­ma tre­ma je naj­veći ne­pri­ja­telj, ali ona ne smi­je da pos­to­ji, po­se­bno na ta­kmičenju kao što je ‘Miss Ear­th’. Uko­li­ko se ona po­ja­vi u bi­lo ko­jem tre­nut­ku na­kna­dno može da nas­ta­ne sa­mo ka­ja­nje zbog to­ga što hod ili po­zi­ra­nje ni­su bi­li bo­lji”, do­da­la je ova lje­po­ti­ca.

Ona je ta­kođe na­gla­si­la i da je po­tre­bno pro­naći pod­sti­caj u živo­tu te da ni­je bi­tno da li su to na­gra­de ili ne­ke lične sa­ti­sfa­kci­je, bi­tno je da sva­ko vje­ru­je i da sve od se­be, a re­zul­tat će doći sam.

Izvor
NN
Obavještenja
Obavijesti me o
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button